Voorwaarden

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een serviceabonnement.

 

Artikel 2: Definities en begripsbepalingen.

In deze voorwaarden word verstaan onder:

1. Bedrijf: CV-Service Mast, wederpartij van de Klant bij de overeenkomst.

2. Klant: Degene, die een Abonnement met het Bedrijf heeft afgesloten.

3. Abonnement: de overeenkomst tussen klant en het bedrijf die het bedrijf verplicht tot het verrichten van onderhoud en het oplossen van storingen volgens de bij het abonnement behorende product beschrijving.

4. Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een toestel en/of randapparatuur die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het toestel en volgens de bij het Abonnement behorende product beschrijving.

5. Storing: een gebrek aan het Toestel en/ of Randapparatuur, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.

6. Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van Onderhoud en het verhelpen van Storingen, conform de richtlijnen van de fabrikant.

7. Materiaalkosten: kosten, die aan een Klant in rekening worden gebracht voor materialen die niet in het abonnement zijn inbegrepen.

8. Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en/ of mechanische afzuiging, drogen, koeling enz.

9. Toestelonderdelen: onder Toestelonderdelen genoemd in de productbeschrijving bij het abonnement word verstaan alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.

10. Randapparatuur: onder Randapparatuur genoemd in de productbeschrijving bij het abonnement worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de merk gebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing.

11. Installatieonderdelen: onder installatieonderdelen genoemd in de productbeschrijving bij het abonnement worden verstaan de radiatoren en de radiatorkra(a)-n(en), de bij het geheel horende leidingsystemen (CV, gas, water, riolering), de rookgasafvoer, de niet merk gebonden thermostaat, de thermostaatkabel en de vloerverwarming incl regelingen.

 

Artikel 3: Voorwaarden voor het sluiten van een abonnement

1. Het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de klant dienen ten tijde van het sluiten van het abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van het bedrijf.

2. Het toestel en/of de randapparatuur dienen te voldoen aan de gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden NEN1010. en NEN1078.

3. Het toestel en/of randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een abonnement over te gaan.

4. Het bedrijf kan in overleg met de klant het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de klant.

 

Artikel 4: Tarieven

1. Alle door het bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW. De tarieven kunnen door het bedrijf worden gewijzigd.

2. Indien het bedrijf een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche, de indexering op basis van de tabel regelingslonen bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS, zal het bedrijf de verhoging ten minste 30 dagen voor de verhoging aankondigen.

3. Als aankondiging geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer dag- of weekbladen die in het gebied waarin het bedrijf werkzaam is verspreid worden, dat de tarieven zijn gewijzigd en bij het bedrijf ter inzage liggen en aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.

4. Indien een klant een tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert, kan hij het abonnement vóór de ingangsdatum van de tariefsverhoging opzeggen mits dit plaatsvind op de wijze al bedoelt in artikel 10 lid 2.

 

Artikel 5: Verplichtingen van het bedrijf

1. Het bedrijf zal met de klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.

2. Het bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.

3. Werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Onderhoud

Het abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onderhoud aan het toestel en/of randapparatuur dat volgens de onderhoudssystematiek van de fabrikant van het toestel wordt uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het bedrijf worden afgeweken. Het onderhoud per toestel geschied één maal per 12 maanden waarbij het onderhoud feitelijk plaatsvindt niet eerder dan 10 maanden na, respectievelijk niet later dan 14 maanden volgend op de laatste onderhoudsbeurt.

 

Artikel 7: Storingen

1. Het bedrijf is in geval van storingen 24 uur per dag bereikbaar.

2. In geval van storingen aan het toestel en/of randapparatuur zal het bedrijf binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.

3. Bij storingen die onder de garantie bepalingen vallen van en installateur en/of fabrikant dient de klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het bedrijf. Indien de klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de klant de kosten van het verhelpen van de storing aan het bedrijf verschuldigd.

4. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van het werk dat is uitgevoerd door anderen dan het bedrijf vallen buiten het abonnement.

5. In geval van onterechte storingsmeldingen kan het bedrijf voorrijkosten in rekening brengen.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

1. De klant dient het bedrijf in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen.

2. De klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het bedrijf, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelping van een storing en/of het uitvoeren van het onderhoud, ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het toestel is geplaatst verkrijgt. Indien de klant hiermee in gebreke blijft, is het bedrijf gerechtigd het gebruikelijke voorrijdtarief in rekening te brengen. Vervolgens is het verantwoordelijkheid van de klant de service alsnog te laten verrichten door het bedrijf.

3. Indien de klant het toestel vervangt dient hij dit te melden aan het bedrijf. Het lopende Abonnement word voortgezet.

 

Artikel 9: Betaling en kosten

1. De aan het bedrijf op grond van de overeenkomst toekomende bedragen dienen maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan. Indien de klant niet instemt met automatische incasso ontvangt de klant periodiek een factuur en worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrijf is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.

2. De vergoedingen voor de werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een machtiging, pin transactie, contante betaling of nota.

3. Indien het abonnement ingaat voor de 16e van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de eerste dag van die maand. Indien het abonnement ingaat op de 16e of later van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de 1e van de volgende maand.

4. Een nota dient door de klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Bij het niet tijdig betalen van de vergoedingen of facturen wordt door het bedrijf een aanmaning verzonden verhoogd met administratiekosten.

6. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het bedrijf zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.

7. Kosten welke door het bedrijf worden gemaakt om nog openstaande nota’s te incasseren zijn te alle tijden voor de rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling worden openstaande nota’s verhoogd met de wettelijke rente.

8. Het niet gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt alsmede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteits-, water- en gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

9. Wanneer de klant gebruik wil maken van de dienst om werkzaamheden buiten kantoortijden uit te laten uitvoeren, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10: Duur en einde van het abonnement

1. Een abonnement gaat in op het tijdstip dat door bedrijf en klant is overeengekomen en geldt voor een periode van twee jaren. Het abonnement wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij of totdat de klant het abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

2. Opzegging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden.

3. In geval de klant verhuist vervalt het abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld bij het bedrijf.

4. Het bedrijf is ten alle tijden gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

5. De klant is te allen tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien het bedrijf aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

6. Indien het abonnement vóór het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode word opgezegd, is de klant de aan het bedrijf op grond van de overeenkomst toekomende bedragen tot het einde van deze periode verschuldigd.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid/ schade

1. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum van bedrag conform de dekking in de WA-polis van het bedrijf. dit bedrag zal tenminste €400.000 bedragen.

2. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.

3. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren.

4. De klant vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

 

Artikel 12: Overmacht

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het nieuw burgerlijk wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

1. Op de overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 Januari 2014.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ʺAlgemene voorwaarden Serviceabonnementen CV Service MASTʺ

4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn en liggen bij het bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

5. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van CV Service MAST en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.

6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen.

7. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal het bedrijf zorg dragen voor kennisgeving conform artikel 4 lid 3 en is het overige in artikel 4 lid 4 bepaalde van analoge toepassing.